Verwerken van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van de website of de dienst van Yogahester, verstrekt u uw persoonsgegevens aan Yogahester. Onder verwerken van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan, maar niet uitsluitend, het opslaan, aanpassen, doorsturen of verwijderen van die gegevens.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • Aanhef (dhr/mevr)
  • Voor- en achternaam
  • Woonplaats
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Betalingsgegevens
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld telefonisch en in correspondentie.

Uw gegevens worden door Yogahester zorgvuldig verwerkt. Yogahester houdt zich hierbij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wip) en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan stelt. Als u een dienst afneemt of een vraag stelt via de website dan laat u gegevens bij Yogahester achter. Yogahester verwerkt dus alleen die gegevens die door uzelf aan Yogahester bekend gemaakt zijn in het kader van de door u gevraagde dienst.

Verzoek om verwijdering, inzage en correctie

Iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens worden opgeslagen, heeft, ook na toestemming, het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren op juistheid en/of te laten verwijderen. U kunt uw verleende toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegeven naderhand ook weer intrekken. Yogahester draagt er zorg voor om u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, uw verzoek door te voeren. U ontvangt daarover per mail bericht. Indien noodzakelijk, staat het Yogahester vrij eerst nadere identificatie op te vragen alvorens uw verzoek in behandeling te (kunnen) nemen.

Klachten

Yogahester wijst u erop dat u als betrokkene een klacht tevens kan indienen bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit.

Welke gegevens worden verzameld en met welk doel

De informatie die u bij Yogahester achterlaat, wordt gebruikt om de gevraagde dienst te leveren. De gegevens die u bij Yogahester achterlaat, worden niet verkocht, uitgewisseld of overgedragen aan onbekende andere bedrijven, zonder uw expliciete toestemming hiervoor, uitgezonderd de noodzakelijke uitwisseling van gegevens om de gevraagde dienst te leveren. Yogahester verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Het afhandelen van uw betaling

Yogahester bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en hanteert hierbij de bewaartermijn van 5 jaar.

Bescherming

Yogahester neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yogahester.nl.

Cookies en IP-adres

De website yogahester.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Uw persoonsgegeven en derden

Yogahester verkoopt, verhandelt of geeft persoonlijke gegevens niet aan externe partijen door. Het voorgaande geldt niet voor derde partijen waar Yogahester een overeenkomst mee heeft gesloten en die haar helpen de website te hosten en/of Yogahester ondersteunend van dienst zijn.

Daarnaast mag Yogahester ter bescherming van rechten, eigendommen en veiligheid van anderen of om te voldoen aan de wet, informatie vrijgeven. Het staat Yogahester vrij om niet-persoonlijk identificeerbare bezoekersinformatie aan andere partijen te verstrekken voor marketing en/of reclamedoeleinden of andere vormen van gebruik.

Diensten of producten van derden

Yogahester biedt geen diensten of producten van derden rechtstreeks aan op haar website. Wel kunnen derden ingeschakeld om de betreffende dienst aan u te kunnen leveren. Denk hierbij, maar niet uitsluitend, aan drukkerijen en hostingdiensten. Yogahester zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Doorlinken naar websites van derden

Verwijzingen naar websites die niet door Yogahester worden beheerd c.q. onderhouden dienen alleen ter informatie. Yogahester is niet verantwoordelijk voor de daarop vermelde informatie, de juistheid en volledigheid daarvan alsmede een juiste werking van de website van die derde.

Actuele Privacy Verklaring

Yogahester behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Een wijziging wordt bekend gemaakt op deze pagina. Raadpleegt u deze pagina regelmatig, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Contactgegevens

Yogahester

Hester Schuyl

Imkerberg 60, 4708JC Roosendaal

www.yogahester.nl